บทเรียนออนไลน์
แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ม 5 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

1. ข้อใดไม่ใช่สินค้าจากตะวันออกที่ได้รับ

   ความนิยมในตะวันตก

        ก กาแฟ              ค ผ้าไหม

        ข น้ำตาล            ง เครื่องเทศ

2. ใครคือบิดาแห่งมนุษยนิยม

        ก ราฟาเอล

        ข เลโอนาร์โด ดา วินซี 

        ค มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

        ง ฟรันเซสโก เปทราก

3. ผลของการปฏิรูปศาสนาคืออะไร

        ก นิกายลูเทอร์ได้รับความนิยมในโรม

        ข คัมภีร์ไบเบิลถูกแปลเป็นภาษาเยอรมัน

        ค คริสตจักรตะวันตกแบ่งออกเป็น 2 นิกาย

        ง นักบวชนิกายโรมันคาทอลิกสามารถมี 

          ครอบครัวได้

4. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติทาง

    วิทยาศาสตร์

        ก ความต้องการเอาชนะธรรมชาติ

        ข ความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิต

        ค ความเชื่อมั่นในความสามารถของชาวตะวันตก

        ง ถูกทุกข้อ

5. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกที่

    ประเทศอะไร

        ก อิตาลี              ค ฝรั่งเศส

        ข อังกฤษ           ง สหรัฐอเมริกา

6. สิ่งประดิษฐ์ที่แสดงการพัฒนาทางคมนาคม

    ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไร

        ก เรือกลไฟและรถราง

       ข รถยนต์และเรือสำเภา

        ค เรือกลไฟและรถไฟไอน้ำ

        ง รถไฟไอน้ำและเครื่องบิน

7. นักปราชญ์การเมืองคนใดมีผลงานเขียน

     ต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการ

        ก วอลแตร์        ค ทอมัส ฮอบส์

        ข จอห์น ล็อก    ง ชอง-ชาคส์ รูโซ

8. การปฏิวัติฝรั่งเศสมีผลกระทบต่อชาวยุโรป

    อย่างไร

        ก ประชาชนต่อต้านวรรณกรรมการเมือง

        ข ประชาชนฟื้นฟูระบอบ

           สมบูรณาญาสิทธิราชย์

        ค ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพเพื่อปกครอง

           ตนเอง

        ง ประชาชนใช้ปรัชญากรีกเป็นแนวทางร่าง   

          กฎหมาย

9. สมัยแห่งภูมิปัญญาเกี่ยวข้องกับ

    ศิลปวัฒนธรรมลัทธิอะไร

        ก ลัทธิสัจนิยม      ค ลัทธิจินตนิยม

        ข ลัทธิประทับใจ   ง ลัทธิคลาสสิกใหม่

10. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาวรรณกรรมที่นักเขียน

      สัจนิยมสนใจ

        ก ความยากจน

       ข ความเห็นแก่ตัว

       ค ความรู้สึกอ่อนไหว

        ง การแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ

       

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,13:24   อ่าน 24479 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180