บทเรียนออนไลน์
การให้ปุ๋ยผัก
แบบทดสอบ
1. ข้อใดเป็นความหมายของปุ๋ย

ก.    วัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์

ข.    วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ค.    วัสดุที่ใส่ลงไปในดินแล้วไม่เป็นพิษต่อพืช

ง.    วัสดุที่ใส่ลงไปในดินแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช

2.  ปุ๋ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

ก.    2 ประเภท

ข.    3 ประเภท

ค.    4 ประเภท

ง.    5  ประเภท

3.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของปุ๋ยที่มีต่อพืชโดยตรง

ก.    ช่วยให้ดินระบายน้ำดีขึ้น

ข.    ช่วยให้อากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก

ค.    ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดแก่พืช

ง.    ช่วยให้รากพืชแผ่สาขาได้ไกลดูดอาหารได้มากขึ้น

4.   ปุ๋ยอินทรีย์ข้อใดที่ช่วยสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชได้มากขึ้น

ก.    ปุ๋ยคอก

ข.    ปุ๋ยหมัก

    ปุ๋ยพืชสด

ง.    ปุ๋ยชีวภาพ

  

5.  ปุ๋ยต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในประเภทปุ๋ยอนินทรีย์

ก.    ปุ๋ยคอก

ข.    ปุ๋ยหมัก

ค.    ปุ๋ยยูเรีย

ง.    ปุ๋ยชีวภาพ

6.  การให้ปุ๋ยชีวภาพทางใบกับพืชผักปลอดสารพิษที่ผิดวิธีได้แก่
            ก.    ฉีดพ่นในช่วงที่อากาศไม่ร้อน

            ข.   หลังฉีดพ่นให้รดน้ำตามทุกครั้ง
            ค.   ผสมปุ๋ยกับน้ำไม่ให้เข็มข้นเกินไป
            ง.    ฉีดพ่น 5- 7 วันต่อครั้ง

7.  การใส่ปุ๋ยรองพื้นควรใช้ช่วงใด

ก.    ช่วงกำลังเตรียมดิน

ข.    ช่วงพืชกำลังเจริญเติบโต

ค.    ช่วงพืชกำลังออกดอกออกผล

ง.    ช่วงพืชกำลังเจริญเติบโตเต็มที่

8.  ข้อใดเป็นหลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ก.    ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า

ข.    ใช้ในช่วงพืชใกล้จะเก็บเกี่ยว

ค.    ใช้ผสมน้ำรดพืชช่วงกำลังออกดอก

ง.    ใช้ในการเตรียมดินหรือผสมดินปลูก

9.  หลักปฏิบัติในขณะใส่ปุ๋ยข้อใดถูกต้อง

ก.    ควรใส่ปุ๋ยพืชที่กำลังจะเริ่มงอก

ข.    ใส่ปุ๋ยช่วงที่พืชอ่อนแอเป็นโรค

ค.    ควรใส่ปุ๋ยในบริเวณเขตรากพืช

ง.    ควรใส่ปุ๋ยช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

10. ข้อใดเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ก.    ใช้ปุ๋ยทางใบกับพืชผักกินใบ

ข.    ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกันกับปุ๋ยหมัก

ค.    ใช้ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยแต่งหน้าช่วงต้นกล้ากำลังตั้งตัว

ง.    ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยรองพื้นเพื่อช่วยปรับโครงสร้างเนื้อดิน

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,12:52   อ่าน 586 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180