บทเรียนออนไลน์
เฉลย แนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 ชุดที่ 3

เฉลย แนวข้อสอบกลางภาค สังคมศึกษาฯ ม. 1 ฉบับที่ 3

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.    หากไม่อยากให้ผู้อื่นละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเรา จะต้องทำอย่างไร

        1   ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

        2   เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

        3   ข่มขู่ให้ผู้อื่นมีความเกรงกลัวตนเอง

        4   ต่อว่าผู้ที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนเอง

2.    ข้อใดไม่ใช่หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

        1   หลักสาธารณรัฐ

        2   หลักสิทธิมนุษยชน

        3   หลักความเสมอภาค

        4   หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

3.    หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในข้อใดมีเจตนารมณ์เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างประชาชน

        1   หลักสิทธิมนุษยชน

        2   หลักความเสมอภาค

        3   หลักประเพณีการปกครอง

        4   หลักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ

4.    รัฐธรรมนูญในหมวดใดที่บัญญัติเรื่องการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ

        1   รัฐสภา

        2   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

        3   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

        4   การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

5.    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติเรื่องการถอดถอนออกจากตำแหน่งบัญญัติไว้ในหมวดใด

        1   ศาล

        2   คณะรัฐมนตรี

        3   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

       4    จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.    หากจะศึกษาเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรศึกษาจากบทบัญญัติในหมวดใดของรัฐธรรมนูญ

        1   หน้าที่ของชนชาวไทย

        2   องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

        3   การปกครองส่วนท้องถิ่น

        4   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

7. องค์กรใดเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ

    1 รัฐบาล

      2   รัฐสภา

      3   รัฐมนตรี

      4   ศาลรัฐธรรมนูญ

8.    เหตุใดจึงต้องมีการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย

        1   เพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

        2   เพื่อส่งเสริมการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง

        3   เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนใช้อำนาจมากเกินไป

        4   เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากเกินไป

9.    ฝ่ายบริหารควบคุมการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการใด

        1   การยุบสภา

        2   การตั้งกระทู้ถาม

        3   การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

        4   การถอดถอนออกจากตำแหน่ง

10. ฝ่ายนิติบัญญัติใช้วิธีการใดถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายตุลาการ

        1   การตั้งกระทู้ถาม

        2   การจัดสรรงบประมาณ

        3   การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

        4   การถอดถอนออกจากตำแหน่ง

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:38   อ่าน 9873 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180