บทเรียนออนไลน์
เฉลยแนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ม.3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชุดที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20


1.     ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลก

        ครั้งที่ 1

     เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

     ความขัดแย้งในทวีปยุโรป

     ชาติมหาอำนาจแทรกแซง

      ความแตกต่างทางสังคมและ

วัฒนธรรม

2.     ประเทศใดอยู่ในกลุ่มประเทศสนธิสัญญา

        พันธมิตรไตรภาคี

             อิตาลี                          ฝรั่งเศส

             รัสเซีย                       อังกฤษ

3.     ข้อใดไม่ใช่ผลทางสังคมของสงครามโลก

        ครั้งที่ 1

             เกิดปัญหาชนพลัดถิ่น

             ปัญหาผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ

             ปัญหาคนหวาดกลัวภัยสงคราม

              ฝ่ายที่แพ้สงครามต้องจ่ายค่า

                ปฏิกรรมสงคราม

4.     ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลก

        ครั้งที่ 2

             ลัทธิชาตินิยม

             ลัทธิจักรวรรดินิยม

             การแข่งขันแสวงหาอาณานิคม

              มหาอำนาจแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย

5.     ข้อใดต่อไปนี้สัมพันธ์กับสงครามเย็น

            สงครามศาสนา

            สงครามตัวแทน

            สงครามกลางเมือง

             สงครามแบ่งแยกดินแดน

6.     ข้อใดหมายถึงองค์การที่ใช้แก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีเพื่อดำรงรักษาสันติภาพอย่างถาวร

             องค์การสันนิบาติชาติ

             องค์การสหประชาชาติ

             องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ

              องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

7.     หน่วยงานใดขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทขัดแย้งของประเทศสมาชิก

             สมัชชาใหญ่

             คณะมนตรีความมั่นคง

             คณะมนตรีภาวะทรัสตี

              คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม

8.     ข้อใดหมายถึงองค์การความร่วมมือทางการทหารของค่ายคอมมิวนิสต์

             องค์การการค้าโลก

             องค์การสหประชาชาติ

             องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ

              องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

9.     ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ ได้พัฒนาเป็นองค์การใด

             ธนาคารโลก

             องค์การการค้าโลก

             สมาคมการค้าเสรียุโรป

              กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

10. สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

             เพื่อขยายเขตการค้าเสรีในตลาด

ร่วมยุโรป

             เพื่อกีดกันทางการค้ากับประเทศ

คอมมิวนิสต์

             สร้างเสถียรภาพ ทางการเมือง

เศรษฐกิจ และสังคม

              เพื่อที่ประเทศสมาชิกควบคุมภาษี

การค้ากับประเทศนอกกลุ่ม

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2555,19:15   อ่าน 11896 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180