บทเรียนออนไลน์
ข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม6 สอบ 21กพ52(ต่อ)

41. ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

1. ปีนี้โรงสีนายกุ่ยรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท

ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำ

2. ร้านค้าทองขายทองคำแท่งในราคาที่สูงกว่าเมื่อเดือนที่แล้วร้อยละ 5

3. สินค้าออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10

4. ผลผลิตเงาะปีนี้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท

รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 - 10.30 .

หน้า 13

42. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ในสาขาใด เพราะเหตุใด

1. สังคมศาสตร์ เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพราะสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

3. ศึกษาศาสตร์ เพราะไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

4. ตรรกวิทยา เพราะผลการศึกษาต้องสอดคล้องกับหลักเหตุและผล

43. ปัญหาข้อใดไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไร้ประสิทธิภาพ

1. สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

2. ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป

3. ต้นทุนทางสังคมสูงเกินไป

4. คุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

44. ปริมาณเงินในความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใดมากที่สุด

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์

2. ธนาคารออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทประกันภัย

4. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน

45. รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดในการดำเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว

1. กำหนดรายรับเท่ากับรายจ่าย

2. กำหนดรายได้เท่ากับรายจ่าย

3. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายรับ

4. กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายได้

46. ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้เส้นการผลิตที่เป็นไปได้(production possibility curve) PPC1 เปลี่ยนเป็นเส้น PPC2 ตามรูปใด

1. รูป ก

2. รูป ข

3. รูป ค

4. รูป ง

y y

0 x 0 x

PPC1

PPC1

PPC2

PPC2

รูป ค. รูป ง.

y y

0 x 0 x

PPC1

PPC1

PPC2 PPC2

รูป ก. รูป ข.

47. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เริ่มขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก

1. อังกฤษ

2. เยอรมนี

3. สวีเดน

4. รัสเซีย

48. สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก

1. สหกรณ์นิคม

2. สหกรณ์ร้านค้า

3. สหกรณ์บริการ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์

49. ผู้ใดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

1. นายเจียมลดรายจ่ายได้มาก เพราะงดการดื่มสุราตามคำแนะนำของแพทย์

ประจำตัว

2. นายจิตทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบุตร โดยหาเงินมาซื้อรถยนต์ให้เป็นรางวัล

ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

3. นายสุขใช้เวลาว่างวันอาทิตย์ ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเพื่อหารายได้พิเศษมาเลี้ยงครอบครัว

4. นายแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว เพื่อจะได้

เกิดความชำนาญในการปลูกพืชชนิดนั้น

50. การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด จะทำให้เกิดผล

เสียที่สำคัญข้อใด

1. มีการผลิตสินค้าและบริการมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย

2. มีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก ทำให้ประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต

3. มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตแทนการใช้แรงงานมากขึ้น ทำให้นายจ้างสามารถกดค่าจ้างให้ต่ำลง

4. มีผู้ผลิตจำนวนน้อยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทำให้เขามีอำนาจการผูกขาดสูงขึ้น

51. การที่ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินค้า เกิดจากอิทธิพลของข้อใดมากที่สุด

1. การได้รับแจกสินค้าตัวอย่าง

2. การสาธิตวิธีการใช้สินค้า

3. การแนะนำของเพื่อน

4. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

52. ข้อใดไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2541

1. การได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

2. การได้รับค่าชดเชยความเสียหาย

3. การได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ

4. การได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง

53. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

1. มีการวางแผนเศรษฐกิจ

2. เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด

3. ออกกฎหมายห้ามการผูกขาดการผลิต

4. จำกัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค

54. การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปัจจัยในข้อใด

1. ผู้ผลิตที่ต้องการรับแรงงานเข้าทำงาน และจำนวนแรงงานที่ต้องการจ้าง

2. จำนวนคนว่างงาน และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงาน

3. การเลือกทำงานของแรงงานและตำแหน่งงานว่าง

4. ความต้องการจ้างงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน

55. การที่กระเทียมจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก จะทำให้ตลาดกระเทียมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไร

1. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

2. ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริมาณดุลยภาพลดลง

3. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

4. ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง

56. นายวิทย์ซื้อกระเป๋าถือสตรีจากพ่อค้าในประเทศอิตาลีเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อนำมาขายในประเทศ รายการดังกล่าวต้องบันทึกในบัญชีใดของดุลการชำระเงิน

1. บัญชีการเงิน

2. บัญชีรายได้

3. บัญชีเงินโอน

4. บัญชีเดินสะพัด

57. วิธีการใดส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

2. ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรี

3. ยกเลิกโควต้าสินค้าออกและสินค้าเข้า

4. ลดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้าและสินค้าออก

58. สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ

1. รถโดยสารระหว่างจังหวัด

2. สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

3. มหาวิทยาลัยของรัฐ

4. การป้องกันประเทศ

59. เงินที่รัฐบาลได้รับจากการออกตั๋วเงินคลังเป็นองค์ประกอบของข้อใด

1. รายได้

2. รายรับ

3. เงินคงคลัง

4. เงินกู้ระยะยาว

60. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก

1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

61. ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก

1. ชาวอียิปต์

2. ชาวสุเมเรียน

3. ชาวเปอร์เซียน

4. ชาวบาบิโลเนียน

62. หลักฐานประเภทใดที่ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนประเทศไทยน่าเชื่อถือมากที่สุด

1. ตำนาน

2. จารึก

3. เอกสารจีน

4. จดหมายเหตุ

63. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด

1. ศาสนา

2. กลุ่มชาติพันธ์ุ

3. การประกอบอาชีพ

4. สภาพภูมิศาสตร์

64. นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด

1. Romantic

2. Realistic

3. Reformation

4. Renaissance

65. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด

1. ปักกิ่ง

2. ปารีส

3. ลอนดอน

4. วอชิงตัน ดี.ซี.

66. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17

1. เป็นผู้รักความอิสระเสรี

2. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

3. เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4. เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาค

67. เหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความ

ยากลำบาก

1. กลุ่มผู้นำในการต่อสู้ขาดเอกภาพ

2. สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าทึบ

3. อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง

4. การต่อต้านของกลุ่มผู้ที่มีทาสไว้ในครอบครอง

68. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.. 1823 เพื่อวัตถุประสงค์ใด

1. ต่อต้านการใช้แรงงานทาส

2. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก

3. ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

4. ส่งเสริมให้ชาวอเมริกันออกไปทำธุรกิจในต่างแดน

69. กิจกรรมใดนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง

1. การผลิตเหล็กกล้า

2. การใช้เครื่องจักรไอน้ำ

3. การประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย

4. การวางสายโทรเลขข้ามทวีป

70. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.. 1789 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด

1. เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง

2. ทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

3. ยกเลิกระบอบอภิสิทธ์ิอย่างเป็นทางการ

4. ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

71. ประเทศใดไม่ได้เกิดจากการล่มสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหว่างค.. 1991 - 1995

1. โครเอเชีย

2. บัลแกเรีย

3. มาซิโดเนีย

4. สโลวีเนีย

72. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด

1. ซูส (Zeus)

2. อพอลโล (Apollo)

3. เฮอร์เมส (Hermes)

4. โพซายดอน (Poseidon)

73. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจากขึ้นครองราชย์

1. เสด็จประพาสต้น

2. ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

3. เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ

4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

74. การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด

1. พราหมณ์ - ฮินดู

2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท

3. พุทธศาสนาแบบมหายาน

4. คติดั้งเดิม

75. ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทย

สมัยโบราณ

1. ระบบไพร่

2. ระบบขุนนาง

3. ระบบอุปถัมภ์

4. ระบบศักดินา

76. การที่อัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่ง แบ่งเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ

และฝ่ายใต้ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารเกิดขึ้นในสมัยใด

1. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

2. สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

3. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,20:17   อ่าน 1240 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180