บทเรียนออนไลน์
ข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2551

 

รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ม”6

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

 เวลา 08.30 - 10.30 . 

1. ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

1. โมกษะ

2. พระเวท

3. พรหมัน

4. ตรีมูรติ

2. ความหมายของคำว่า มุสลิม ในข้อใดถูกต้องที่สุด

1. ผู้รักความสงบ

2. ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า

3. ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า

4. ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า

3. ในตอนแรก ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร

1. เมสสิอาห์

2. ศาสดาพยากรณ์

3. พระบุตรของพระเจ้า

4. พระเจ้า

4. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใด ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ 4

1. จุตูปปาต

2. อาสวักขย

3. อานาปานสติ

4. ปุพเพนิวาสานุสสติ

 

5. หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามคืออะไร

1. การไม่บูชารูปเคารพใดๆ

2. การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5

3. การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

4. การเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่ง

6. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า

1. ศีลบวช

2. ศีลกำลัง

3. ศีลล้างบาป

4. ศีลมหาสนิท

7. คัมภีร์อุปนิษัทมีสาระสำคัญเรื่องใด

1. คู่มือการทำพิธีบูชายัญ

2. ปรัชญาว่าด้วยวิญญาณสากล

3. บทเพลงสวดสรรเสริญเทพเจ้า

4. คู่มือการประกอบพิธีกรรมและบูชาของพราหมณ์

8. กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด

1. นิยาม 5

2. ขันธ์ 5

3. พละ 5

4. วิมุตติ 5

9. ถ้าเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ขั้นตอนนี้คือส่วนใด

ของขันธ์ 5

1. เวทนา

2. สังขาร

3. สัญญา

4. วิญญาณ

10. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลคือใคร

1. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

2. พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

3. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

4. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

11. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด

1. รักษาศีล

2. ศึกษาพระไตรปิฎก

3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา

4. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

12. เรื่องภพ - ภูมิ สัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด

1. กรรม

2. กิเลส

3. นิพพาน

4. อริยสัจ

13. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใด เริ่มจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีและทำที่ใด

1. ครั้งที่ 2 อินเดีย

2. ครั้งที่ 3 อินเดีย

3. ครั้งที่ 4 ศรีลังกา

4. ครั้งที่ 5 ศรีลังกา

14. ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้อง

1. พิธีอุปสมบท

2. พิธีปวารณา

3. พิธีมหากฐิน

4. พิธีรักษาอุโบสถศีล

15. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด

1. อนัตตา และ นิพพาน

2. ไตรลักษณ์ และ รัตนตรัย

3. มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ

4. โพธิปักขิยธรรม และ อปริหานิยธรรม

16. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยู่ในสติปัฏฐานใด

1. กายานุปัสสนา

2. เวทนานุปัสสนา

3. จิตตานุปัสสนา

4. ธัมมานุปัสสนา

17. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด

1. มัชฌิมาปฏิปทา

2. ไตรลักษณ์

3. อานาปานสติ

4. ปฏิจจสมุปบาท

18. การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 สัมพันธ์กับสติปัฏฐานข้อใด

1. กายานุปัสสนา

2. เวทนานุปัสสนา

3. จิตตานุปัสสนา

4. ธัมมานุปัสสนา

19. ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

1. มีสติ สมาธิ และปัญญา

2. มีมารยาทชาวพุทธ และสมาธิ

3. ยึดไตรลักษณ์ และโยนิโสมนสิการ

4. ยึดทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม และฆราวาสธรรม

20. หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด

1. ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม

2. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา

3. มงคล 38 ประการ อริยมรรค

4. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม มัชฌิมาปฏิปทา

21. กิจกรรมใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

1. การรวมกลุ่มรณรงค์คัดค้านรัฐบาล

2. การเข้าชื่อเสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี

3. การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. การสนับสนุนการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง

22. การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด

1. หลักภราดรภาพ

2. หลักเสียงข้างมาก

3. หลักการมีส่วนร่วม

4. หลักความเสมอภาค

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

2. รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

3. สภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา

4. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

24. ประเภทของกฎหมายในข้อใดเกิดจากการแบ่งประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์

ของคู่กรณี

1. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี

4. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ

25. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน

1. พระราชกฤษฎีกา และ พระราชบัญญัติ

2. พระราชบัญญัติ และ ประมวลกฎหมาย

3. พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกา

4. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา

26. ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก

1. คู่สมรส

2. บิดามารดา

3. ผู้สืบสันดาน

4. ผู้รับพินัยกรรม

27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ

1. เป็นความผิดอันยอมความได้

2. ผู้เสียหายจะฟ้องร้องได้ต่อเมื่อจดทะเบียนลิขสิทธ์ิแล้ว

3. หากกระทำเพื่อการค้า อาจต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

28. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้ด้วย

1. สถาบันการเมือง

2. สถาบันเศรษฐกิจ

3. สถาบันการศึกษา

4. สถาบันครอบครัว

29. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม

1. กลุ่มและสถาบัน

2. อำนาจและกลไก

3. ทัศนคติและพฤติกรรม

4. วัฒนธรรมและประเพณี

30. เรือนเครื่องสับเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด

1. เรือนไม้ไผ่

2. เรือนฝาขัดแตะ

3. เรือนฝากระดาน

4. เรือนหลังคาจาก

31. พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย

1. การรณรงค์หาเสียง

2. การชุมนุมประท้วง

3. การนอนหลับทับสิทธิ์

4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์

32. ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด

1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ

2. เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน

3. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง

4. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย

33. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

1. สมัยกลาง

2. สมัยโรมัน

3. สมัยกรีกโบราณ

4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

34. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่

จะจัดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.. 2475

1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ

2. อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง

3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ

35. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจ

สูงสุดของประเทศ

1. พระมหากษัตริย์

2. ประชาชน

3. รัฐบาล

4. รัฐสภา

36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ

2. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ

3. ทรงดำรงฐานะประมุขแห่งพระศาสนา

4. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร

37. ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC

1. ลาว

2. พม่า

3. กัมพูชา

4. เวียดนาม

38. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ที่มีสัญชาติไทยหากกระทำความผิดร้ายแรง สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้หรือไม่

1. เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง

2. เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา

3. เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว

4. เนรเทศไม่ได้

39. สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด

1. 420 คน

2. 440 คน

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,20:05   อ่าน 8351 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180