บทเรียนออนไลน์
ข้อสอบโอเน็ต สังคมศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551

สอบ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ตอนที่ 2 : สังคมศึกษา : (ข้อละ 2 คะแนน)

41. ศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม

1. พุทธ - พราหมณ์

2. อิสลาม - พุทธ

3. ซิกข์ - คริสต์

4. คริสต์ - อิสลาม

42. ภายหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในข้อใด

1. เกิดสงครามระหว่างศาสนาต่างๆ ในประเทศอินเดีย

2. พระพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย

3. พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนอาณานิคมของประเทศอินเดีย

4. พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป

43. ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีหลักคำสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาว่าผู้ใดขาดเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นจักไม่ได้รับความเมตตาเช่นกันคำสอนนี้สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพุทธในข้อใด

1. สมบัติ 4 2. พรหมวิหาร 4

3. สังคหวัตถุ 4 4. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4

44. บุคคลใดเตรียมตัวเพื่อการบริหารจิตได้ดีที่สุด

1. แก้ว นอนหลับพักผ่อนมาก่อนเพื่อเตรียมใจให้พร้อม

2. เก่ง ถวายสังฆทานเพื่อเป็นอามิสบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชา

3. กล้า มีศรัทธา ตัดความวิตกกังวล

4. เกด บริหารร่างกายมาก่อน

45. ศาลาการเปรียญ วัดท่าทราย ชำรุดผุพัง ผู้ใหญ่บ้านท่าทรายควรดำเนินการอย่างไร

1. เรียกชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซม

2. ทำหนังสือราชการของบประมาณแผ่นดินมาซ่อมแซม

3. จัดผ้าป่าสามัคคีปีละหลายๆ ครั้ง เพื่อนำเงินมาสร้างใหม่

4. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

46. นักเรียนระดับชั้น ม. 3 จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้ จะต้องปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมข้อใด

1. อิทธิบาท 4 2. พรหมวิหาร 4

3. ฆราวาสธรรม 4 4. ปธาน 4

47. คุณป้ามีความทุกข์ใจมากเมื่อพบว่ามีรอยย่นที่หางตา ความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะท่านไม่เข้าใจธรรมะในข้อใด

1. อัตถะ 3 2. ไตรลักษณ์

3. ไตรวัฏฏ์ 4. ปปัญจธรรม 3

48. เพื่อนๆ ไม่ยอมให้สีฟ้าเข้ากลุ่มทำรายงาน เพราะมอบหมายให้ทำสิ่งใดก็มักหลงลืมอยู่เสมอ ดังนั้นสีฟ้าควรตัดสินใจทำอย่างไร

1. พยายามฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

2. พยายามไปขอเข้ากลุ่มทำรายงานกับเพื่อนกลุ่มอื่น

3. ขออนุญาตคุณครูทำรายงานเดี่ยว

4. ขอทดสอบแทนการทำรายงาน

49. คุณยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหน้าบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินมารับบาตร

คุณยายจึงนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับบาตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่าวตอบอย่างไร

1. ครับผม 2. ขอบคุณโยม

3. เจริญพร 4. อนุโมทนา

50. ทุกข้อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุยกเว้นข้อใด

1. ปฏิบัติต่อพระภิกษุด้วยความเต็มใจ

2. ปฏิบัติต่อพระภิกษุด้วยอามิสทาน

3. ให้ความเคารพพระภิกษุด้วยกาย วาจา ใจ

4. ให้ความเคารพพระภิกษุที่มีจำนวนพรรษามากกว่าภิกษุที่มีพรรษาน้อย

51. เพราะเหตุใด คนไทยทุกคนที่มีรายได้ ต้องมีภาระผูกพันในการเสียภาษีให้กับรัฐ

1. คนไทยจะได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมีกองทัพไว้ป้องกันประเทศ

2. คนไทยจะได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไม่กระทำการใดใดให้ผู้อื่นเดือดร้อน

3. คนไทยทุกคนจะได้สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเสรี มีการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม

4. คนไทยทุกคนมีความมั่นคงในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

52. การกระทำข้อใด เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. แม่ค้าชั่งผลไม้ให้ลูกค้าไม่ครบตามน้ำหนักที่เลือกซื้อ

2. ตำรวจจับกุมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค

3. นายจ้างทุบตีลูกจ้างเพื่อลงโทษแทนการหักค่าจ้าง

4. ผู้จัดการโรงเรียนเอกชนให้ครูออกจากงานเนื่องจากขาดงานบ่อยๆ

53. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นความผิดทางอาญา

1. เมฆ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

2. มั่น สั่งจ่ายเช็คโดยที่รู้ว่าไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากของตน

3. มิตร ถูกตำรวจจราจรออกใบสั่งโทษฐานจอดรถในที่ห้ามจอด

4. แมน ถูกเมย์ฟ้องศาลขอหย่าขาดจากความเป็นสามี - ภรรยา

54. วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยในสมัยก่อนจะคล้ายคลึงกัน โดยมักจะสร้าง

บ้านเรือนใต้ถุนสูง มีหลังคาลาดชัน เพราะสาเหตุใด

1. อิทธิพลด้านความเชื่อ

2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

3. อุปนิสัยใจคอ

4. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

55. ภูมิปัญญาไทยเป็นสมบัติของชาติที่คนไทยทุกคนจะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้คนในชาติได้เรียนรู้ เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

1. เป็นของเก่าแก่ตกทอดมาช้านาน

2. เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย

3. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของคนไทย

4. เป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ

56. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีข้อเสีย ในข้อใด

1. ใช้เวลานานในการพิจารณาและตัดสินใจในแต่ละเรื่อง เพราะต้องผ่านการยอมรับ

จากคนส่วนใหญ่

2. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

3. ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามศักยภาพของประชาชนที่มีอยู่อย่างเต็มที่

4. ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศได้ มีการจัดตั้งพรรคการเมืองการรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

57. เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหลักการประชาธิปไตย ต้องปฏิบัติอย่างไร

1. ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด

2. คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่

3. ถวายฎีกาให้พระมหากษัตริย์ทรงวินิจฉัย

4. ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการร่วมกันปรึกษาแก้ไข

58. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

1. “พรรคการเมืองเทอดไทประกาศนโยบายต่อต้านรัฐบาลทุกรูปแบบ

2. หนังสือพิมพ์ถิ่นไทยลงข่าววิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

3. กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลปิดประตูห้ามข้าราชการเข้าออก

4. “พรรคการเมืองมุ่งไทประกาศไม่ยอมรับคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณียุบพรรค

59. บทบาทสำคัญที่สุดของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คือข้อใด

1. รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง

2. จัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์เพื่อต่อรองกับนโยบายของรัฐ

3. แสดงความคิดเห็นของตนเองตามสื่อต่างๆ

4. ไปใช้สิทธิทางการเมืองของตนเองในการเลือกตั้งทุกครั้ง

60. สังคมทางการเมืองที่ดีจะทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสงบสุข ทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยข้อใด

1. มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งเพียงพรรคเดียว

2. มีผู้นำประเทศที่อยู่ในอำนาจติดต่อกันหลายวาระ

3. มีประชาชนที่รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย

4. มีประชาชนที่เรียกร้องสิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง

61. เพราะเหตุใดจึงจัดหน่วยครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม

1. หน่วยครอบครัวเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

2. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิต

3. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ

4. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ใช้ทรัพยากรทั้งหมด

62. ข้อใดอธิบายคำว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ได้ถูกต้อง

1. สิ่งที่จะนำมาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้บริโภค

2. การกระจายรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต

3. การผลิตสินค้า และบริการ โดยมุ่งหวังกำไรสูงสุด

4. ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ

63. ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

1. รสนิยมของผู้บริโภค

2. การโฆษณาสินค้า

3. รายได้ของผู้บริโภค

4. ราคาของสินค้า

64. บุคคลใดต่อไปนี้มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมสหกรณ์

1. บุญมา มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อนำไปขยายกิจการบ้านเช่า

2. บุญมี เข้าร่วมเป็นสมาชิกนิคมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการลงทุน

การเกษตร

3. บุญหมาย นิยมซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

4. บุญเหลือ สนใจลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

65. การปฏิบัติตนในข้อใดไม่สอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ดำรงชีวิตอยู่อย่างเสรี ไม่เดือดร้อน ไม่พึ่งพาใคร

2. ดำรงชีวิตอย่างพอมี พอกิน ซื้อสิ่งของตามความจำเป็น ตามฐานะ

3. ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีความสะดวกสบาย แต่ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

4. ดำรงชีวิตอย่างประหยัดทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล ประนีประนอม

66. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร

1. ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

2. ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปตามทิศทางที่สังคมต้องการ

3. ทำให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด

4. ทำให้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

67. ถ้าปกติมังคุดราคากิโลกรัมละ 35 บาท ต่อมาราคาลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเหลือ

กิโลกรัมละ 15 บาท ภาวะเช่นนี้บ่งบอกให้ผู้ผลิตทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น

1. ปริมาณสินค้ามีน้อย ขาดตลาด

2. ปริมาณสินค้ามีมาก ล้นตลาด

3. ต้นทุนการปลูกมังคุดสูงขึ้น

4. ชาวสวนจะเลิกปลูกมังคุด

68. ภาวะเศรษฐกิจในข้อใดแสดงให้เห็นถึงปัญหาเงินเฟ้อ

1. ผู้ใช้แรงงานจะได้รับค่าแรงลดลง

2. การผลิตจะเพิ่มมากขึ้นและสินค้าจะล้นตลาด

3. ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ

69. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ

1. เป็นแผนหลักที่คณะรัฐมนตรีต้องยึดถือปฏิบัติตาม

2. เป็นมาตรการในการควบคุมให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้

3. เป็นแนวทางหลักที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรคำนึงถึงในการดำเนินงาน

4. เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ

70. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในด้านใดมากที่สุด

1. ด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

2. ด้านการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ

3. ด้านเศรษฐกิจและวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

4. ด้านการยกเว้นอัตราภาษีนำเข้า และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี

71. การกำหนดใช้พุทธศักราช ให้เริ่มนับในเหตุการณ์ที่สำคัญ เหตุการณ์ใด

1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ

2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

3. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศศาสนา

4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน

72. การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมของชนชาติใดไม่สัมพันธ์กัน

1. วิหารพาเธนอน - ตุรกี

2. โคลอสเซียม - อิตาลี

3. ทัชมาฮาล - อินเดีย

4. บุโรพุทโธ - อินโดนีเซีย

73. ปัจจัยในข้อใดที่มีผลน้อยที่สุดต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์

1. ลักษณะภูมิประเทศ

2. ลักษณะของเชื้อชาติ

3. ความเหมาะสมของภูมิอากาศ

4. ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

74. อารยธรรมตะวันออกข้อใดที่มีผลต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ

1. การใช้ปฏิทิน

2. การทำเครื่องสังคโลก

3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย

4. พระมหากษัตริย์ตามแบบธรรมราชา

75. เหตุใดประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาจึงยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม

ของตนไว้ได้มาก

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,19:31   อ่าน 8831 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180